Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden, den 17. marts 2020

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden, den 17. marts 2020

Der indkaldes til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19.00

i Houlkær Hallens selskabslokale

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden Jens Severinsen.
 3. Kassererens gennemgang af det reviderede regnskab ved Ole Pedersen. Det reviderede regnskab lægges på foreningens hjemmeside www.grf-heden.dk.
 4. Fastsættelse af kontingent.
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 900 kr.
 5. Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.
  1. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af § 15§ Stk. 1
     1. § 15 stk. 1 Hver medlemsejendom pålægges et årligt kontingent til foreningen. Kontingentet betales helårlig forud. Der kan ikke ske refusion af erlagt kontingent. Det årlige kontingents størrelse godkendes på den ordinære generalforsamling. Ved betaling efter forfaldsdag bemyndiges bestyrelsen til, at pålægge et restancegebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Stk. 2. Kontingentet skal betales senest den 1. juli.
    1. Nyt forslag
    2. § 15 Stk. 1 Hver medlemsejendom pålægges et årligt kontingent til foreningen. Kontingentet betales helårlig. Der kan ikke ske refusion af erlagt kontingent. Det årlige kontingent størrelse godkendes på den ordinære generalforsamling. Ved betaling efter forfaldsdag bemyndiges bestyrelsen til, at pålægge et restancegebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Stk. 2. Kontingentet skal betales senest den 1. juli og dækker kalenderår.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg til bestyrelsen er: Jens Severinsen (villig til genvalg) og Ole Pedersen (villig til genvalg).
 7. Valg af suppleanter
  1. Som suppleanter foreslår bestyrelsen: Ole S. Hansen.
 8. Valg af revisorer
  1. På valg som revisor er: Bent Sander (villig til genvalg) og Børge Knudsen (villig til genvalg).
 9. Eventuelt.

Vel mødt!

Viborg, den 23. februar 2020.

Grundejerforeningen Heden

v/Jens Severinsen