Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Der indkaldes til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Heden

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00

i Houlkær Hallens selskabslokale

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden Jens Severinsen.
 3. Kassererens gennemgang af det reviderede regnskab ved Ole Pedersen.
  1. Det reviderede regnskab lægges på foreningens hjemmeside www.grf-heden.dk.
 4. Fastsættelse af kontingent.
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 900 kr.
 5. Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.
  1. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af § 17, således det anførte beløbet justeres op fra kr. 25.000 til kr. 100.000, hvorefter ordlyden fremover vil være:
   • Vejfondens midler kan udelukkende anvendes til anlæg, reparation og udskiftning af vejbelægning, fortove, stier samt lignende anlægsmæssige tiltag. Samlede udgifter af denne karakter på op til 100.000 kr. pr. regnskabsår kan besluttes af bestyrelsen. Udgifter herudover kræver generalforsamlingens samtykke. Vejfondens midler anbringes på højtforrentede indlån hos bank, sparekasse eller børsnoterede obligationer.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg til bestyrelsen er: Ole Pedersen (villig genvalg), og Jens Severinsen (villig til genvalg)
 7. Valg af suppleanter
  1. Som suppleanter foreslår bestyrelsen: Ole Hansen og Jørn B. Larsen
 8. Valg af revisorer.
  1. På valg som revisor er: Bent Sander (villig til genvalg) og Børge Knudsen (villig til genvalg).
 9. Eventuelt.

Vel mødt!

Viborg, den 19. februar 2018.

Grundejerforeningen Heden

v/Jens Severinsen