Vedtægter

Vedtægterne kan downloades her

Navn, hjemsted og formål

følgende ordlyd: Vedtægter for Grundejerforeningen Heden

Navn, hjemsted og formål:

1

Foreningens navn er “GRUNDEJERFORENINGEN HEDEN”.

2

Foreningens hjemsted er Viborg Kommune.

3

Foreningens formål er at varetage medlemmernes beboermæssige interesser, herunder medlemmernes rettigheder i henhold til Viborgs Kommune som sælger af grund parcellerne, samt medlemmernes forpligtelser i henhold til den på parcellerne, den 22/1-1976 tinglyste servitut (byplanvedtægt), §6 vedrørende vedligeholdelse af veje og stier m.v.

Medlemskab:

4

Stk. 1

Som medlemmer af foreningen optages den, eller de, til enhver tid værende ejere af ejendomme beliggende på de private fællesveje, Hedeskrænten, Hedebakken og Vesterheden, Hedevænget 1A-1E samt 2-62 (lige numre), og Hedetoften, Viborg.

Stk. 2

Medlemmer er pligtige til at lade tinglyse servitut på ejendommen angående medlemskab af foreningen.

Stk. 3

Pligtige medlemmer af foreningen er ejere af ejendomme på Hedeskrænten, Hedebakken, Vesterheden, Hedevænget 1A-1E samt 2-62 (lige numre), og Hedetoften, Viborg, hvor servitut er tinglyst.

Stk. 4

Ved optagelse af medlemmer efter 1. marts 1991 er bestyrelsen bemyndiget til at betinge medlemsoptagelsen af, at pågældende til foreningen indbetaler et, af bestyrelsen fastsat, beløb udover det årlige kontingent. Bestemmelsen kan bringes i anvendelse overfor ejere af ejendomme, hvor ejendommen som sådan i kortere eller længere tid ikke har været medlem, uanset, at der har været mulighed herfor.

5

Stk. 1

Medlemskab ophører ved ejendommens afhændelse.

Stk. 2

Nye ejere af ejendommen hæfter ikke for tidligere ejeres eventuelle kontingentrestance. Betaling af kontingent påhviler den, der hvert års 1. juli har tinglyst adkomst på medlemsejendommen.

Stk. 3

Ved udtræden af foreningen har medlemmet ikke krav på nogen del af foreningens formue.

6

Medlemmernes rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen fastsættes efter de til enhver tid gældende vedtægter for foreningen, samt af de beslutninger, som måtte blive truffet i henhold til vedtægterne.

Generalforsamlingen:

7

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Det påhviler bestyrelsen skriftligt, at indkalde til generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 3

Indkaldelsen sker ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside samt evt. ved e-mail.

Stk. 4

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, samt foreningens reviderede regnskab.

Stk. 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden.

3. Kassererens gennemgang af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer.

7. Evt.

8

Stk. 1

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må fremsættes skriftligt til foreningens formand senest 1. februar.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom overfor formanden, med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 3

Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger fra begæringens modtagelse, idet dog juli måned ikke medregnes.

9

Stk. 1

Generalforsamling ledes af en dirigent.

Stk. 2

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, såfremt dirigenten, bestyrelsen eller 1 medlem begærer dette.

10

Stk. 1

Hver medlemsejendom har 1 stemme. Ejes en ejendom således af flere personer, som er medlemmer af foreningen, kan disse medlemmer dog alene afgive 1 stemme.

Stk. 2

På generalforsamling kan der stemmes ved skriftlig fuldmagt for et andet medlem af foreningen, dog kan intet medlem repræsentere mere end 2 medlemmer udover sig selv.

Stk. 3

Fuldmagt til en ordinær generalforsamling er også gældende til den ekstraordinære generalforsamling, der måtte blive bestemt på den pågældende generalforsamling, med mindre fuldmagten udtrykkeligt angiver andet eller tilbagekaldes.

Stk. 4

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige bortfalder forslaget. Blanke stemmer medtælles ikke.

Stk. 5

Til vedtagelse af beslutning om opløsning af foreningen eller ændring af vedtægterne kræves dog, at mindst halvdelen af medlemsejendommene er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for beslutningen.

Stk. 6

Er det fornødne antal medlemmer ikke til sted, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der afholdes tidligst efter en måned og inden to måneder. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til de mødendes antal.

11

Stk. 1

Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede. Protokollatet underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelse:

Stk. 2

Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer.

Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4

I lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Stk. 5

Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder en suppleant, som fungerer i resten af det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

12

Umiddelbart efter nyvalg til bestyrelsen, vælger denne blandt sin midte en formand, en næstformand og kasserer.

13

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med vedtægterne. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved salg, pantsætning, leje m.v. vedrørende fast ejendom tegnes foreningen dog af formanden eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

14

Stk. 1

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt. Der skal afholdes bestyrelsesmøder såfremt det begæres af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden, eller i hans fravær næstformanden, leder møderne.

Stk. 2

Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, eller i hans fravær, næstformandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Bestyrelsen fører en protokol over det på møderne passerede og protokollatet underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

11

Stk. 1

Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede. Protokollatet underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Økonomi, regnskab og revision:

15

Stk. 1

Hver medlemsejendom pålægges et årligt kontingent til foreningen. Kontingentet betales helårlig. Der kan ikke ske refusion af erlagt kontingent. Det årlige kontingent størrelse godkendes på den ordinære generalforsamling. Ved betaling efter forfaldsdag bemyndiges bestyrelsen til, at pålægge et restance gebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2.

Kontingentet skal betales senest den 1. juli og dækker kalenderår.

16

Stk. 1

Der oprettes en Vejfond med en startkapital på 200.000.

Stk. 2

Med virkning fra regnskabsåret 2024, indsættes 30% af årets kontingentindtægter i vejfonden.

Stk. 3

Renteindtægter på Vejfondens konti samt kursgevinster / kurstab på foreningens værdipapirer. tilfalder Vejfonden. Øvrige renteindtægter indgår i Hedens driftsregnskab.

16 A

Stk. 1

Samtlige midler, herunder bankindeståender (herunder i vejfond) og kassebeholdning fra Grundejerforeningen Hedevænget 2-62 (lige numre) tilgår pr. 1. januar 2008 foreningen, idet særligt bemærkes, at indestående i vejfonden indsættes i foreningens vejfond.

Stk. 2

Eventuelle omkostninger, herunder til tinglysning, ved optagelse af beboere på Hedevænget 2-62 (lige numre) i grundejerforeningen, afholdes alene af beboerne på disse veje. Bestyrelsen afgør, om dette sker ved en ekstraordinær indbetaling.

Stk. 3

Medlemmer boende på Hedevænget 2-62 (lige numre) betaler for årene 2008-2015 (begge incl.) ud over det årlige kontingent et årligt ekstraordinært bidrag på 462 kr. til vejfonden. Såfremt det til vejfonden overførte beløb, jfr. stk. 1, er mindre end 88.000 kr., forhøjes det ekstraordinære bidrag for 2008 med differencen, ligeligt delt ud pr. husstand på vejene Hedevænget 2-62 (lige numre). Det ekstraordinære bidrag betales sammen med årets kontingent.

Stk. 4

I årene 2008-2015 (begge incl.) kan der af Vejfondens midler alene anvendes så stor en del på veje og fortove m.v. på Hedevænget 2-62 (lige numre) som udgøres af de pr. 1. januar 2008 overførte midler, jfr. stk. 1, med tillæg af de indtil da indbetalte ekstraordinære bidrag, jfr. stk. 3.

16 B

Stk. 1

Eventuelle omkostninger, herunder til tinglysning, ved optagelse af beboere på Hedevænget 1A-1E i grundejerforeningen, afholdes ved at hver ejendom indbetaler kr. 500, hvorefter grundejeerforeningen Heden afholder de resterende udgifter

Stk. 2

Medlemmer boende på Hedevænget 1A-1E betaler for årene 2012-2021 (begge incl.) ud over det årlige kontingent et årligt ekstraordinært bidrag på 714 kr. til vejfonden. Det ekstraordinære beløb er med udgangspunkt i Vejfondens formue pr. husstand den 1/1 2012. Det ekstraordinære bidrag betales sammen med årets kontingent.

Stk. 3

I årene 2012-2021 (begge incl.) kan der af Vejfondens midler alene anvendes så stor en del på veje og fortove m.v. på Hedevænget 1A-1E som udgøres af de indtil da indbetalte ekstraordinære bidrag, jf.

17

Vejfondens midler kan udelukkende anvendes til anlæg, reparation og udskiftning af vejbelægning, fortove, stier samt lignende anlægsmæssige tiltag. Samlede udgifter af denne karakter på op til 100.000 kr. pr. regnskabsår kan besluttes af bestyrelsen. Udgifter herudover kræver generalforsamlingens samtykke. Vejfondens midler anbringes på højtforrentede indlån hos bank, sparekasse eller i børsnoterede værdipapirer, hvor aktieandelen ikke må overstige 45%, og placeringen skal ske via investeringsforeninger, for at optimere spredningen på både virksomheder og lande. Foreningens investeringsprofil må maksimalt være “Moderat” risiko i finansiel terminologi.

17 A

Såfremt der i et regnskabsår afholdes udgifter til vinterforanstaltninger der overstiger 50 % af årets kontingentindbetalinger, kan bestyrelsen beslutte at udgiften der overstiger dette beløb dækkes ind via vejfonden

18

For foreningens forpligtigelser hæfter medlemmerne alene med det, til enhver tid, gældende kontingent.

19

Foreningens kasserer modtager indbetalinger samt foretager udbetalinger i henhold til vedtægterne. Indgåede beløb skal omgående indsættes på konto i pengeinstitut efter bestyrelsens valg. Kassereren må alene være i besiddelse af en kontant beholdning på højest kr. 500,00. På foreningens konto kan alene hæves af kassereren i forbindelse med formanden eller næstformanden. Det påhviler kassereren at føre en kassebog samt et medlemskartotek.

20

Stk. 1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal af kassereren være afleveret til foreningens revisor senest 15 februar.

Stk. 2

To af generalforsamlingen valgte revisorer skal revidere regnskabet.

21

Stk. 1

Hvervene som bestyrelsesmedlemmer og revisorer er ulønnet.

Stk. 2

Såfremt foreningen opløses tilfalder foreningens formue de på opløsningstidspunktet værende medlemmer af grundejerforeningen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. februar 1978, og vedtægtsændring på den ordinære generalforsamling den 20. marts 1980 og ekstraordinær generalforsamling den 24. april 1980, og vedtægtsændring på den ordinære generalforsamling den 24. februar 1982, og ekstraordinære generalforsamling den 24. marts 1982, og vedtægtsændring på den ordinære generalforsamling den 7. april 1987 og ekstraordinære generalforsamling den 7. maj 1987 og vedtægtsændring på den ordinære generalforsamling den 18. marts 1991 og ekstraordinære generalforsamling den 6. maj 1991 og vedtægtsændring på den ordinære generalforsamling den 27. marts 1995 og ekstraordinære generalforsamling den 24. april 1995. Vedtægtsændring på den ekstraordinære generalforsamling den 8 maj 2006, og vedtægtsændring vedtaget på generalforsamling den 26. marts 2007 og ekstraordinær generalforsamling den 14. maj 2007 og vedtægtsændring vedtaget på generalforsamling den 28. marts og vedtægtsændring vedtaget på generalforsamling den 28. marts 2012 og ekstraordinær generalforsamling den 16. maj 2012. Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamling den 20. marts 2018 og ekstraordinær generalforsamling den 15. maj 2018. Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamling den 8. september 2020 og ekstraordinær generalforsamling den 20. oktober 2020. Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamling den 8. juni 2021 og ekstraordinær generalforsamling den 5. august 2021. Vedtægtsændring § 16 stk. 2 vedtaget på ekstraordinær  generalforsamling d. 9. maj 2023.